Innkalling til årsmøte 2019 i Folkeaksjonen mot TISA

Innkalling til årsmøte 2019 i Folkeaksjonen mot TISA

Alle betalende medlemmer i Folkeaksjonen mot TISA inviteres til årsmøte søndag 17. februar 2019 kl. 13:00 i Oslo.
Sted vil bli kunngjort senere. Du kan bli medlem ved å melde deg inn her: stop-tisa.org/bli-medlem/


Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på møtet. Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 3. februar.

Innkalling og årsmøtepapirer vil bli sendt ut til medlemmene per e-post.

Forslag og påmelding sendes til: post@folkeaksjonenmottisa.no

Møteprogram:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer
  • Årsberetning
  • Vedtekter
  • Regnskap og budsjett
  • Valg
    Styre, valgkomité og revisor velges.
  • Årsmøtet avsluttes
Påmeldingsfrist: tirsdag 12. februar. Vi trenger å ha oversikt over antall påmeldte med hensyn til lokale og bevertning.


Folkeaksjonen mot TISA ønsker vel møtt!