Vedtekter

§1. Formål

Formålet til Folkeaksjonen mot TISA er å være en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon.

Folkeaksjonen mot TISA arbeider for at Den Norske Stat ikke skal inngå avtaler som svekker norsk velferd og demokratiske prinsipp. Dette gjelder avtaler som:

 • - TISA - Trade in Services Agreement. (Frihandelsavtalen for tjenester)
 • - TPP -Trans-Pacific Partnership
 • - TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership
 • - ISDS - Investor-state dispute settlement (Investor - stat - tvisteløsning)

For derved å sikre:
 • At det ikke inngås avtaler som strider mot grunnloven eller fører til grunnleggende svekkelse av demokratiet og norsk suverenitet på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten.
 • Full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser
 • At tilpasning til andre staters indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet med de land og befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal hjelp og støtte.
 • Investeringsavtalene TTIP og TISA er en trussel mot demokratiet, matsikkerhet, arbeidsmiljø, offentlig velferd, helse og miljøet. Folkeaksjonen mot TISA skal arbeide for at tilpasning av norske lover og regler som konsekvens av handelsavtaler, ikke må gå på tvers av eller være i strid med den norske grunnloven. Folkeaksjonen mot TISA sitt hovedfokus er å arbeide mot de nevnte handelsavtaler, eller andre former for avtaler som griper inn i våre demokratiske verdier som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet og miljøvern. Folkeaksjonen mot TISA skal ikke arbeide aktivt mot eksisterende handelsavtaler.

§ 2. Arbeidsformer 

Folkeaksjonen mot TISA skal drive opplysnings og informasjonsvirksomhet. Herunder utredning, spre informasjon og argumentasjon omkring handelsavtaler

§ 3. Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4. Medlemmer

Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan bli medlemmer av Folkeaksjonen mot TISA. Medlemskapet er personlig, og alle medlemmer er stemmeberettiget og valgbare. Medlemskap er uforenlig med enhver rasistisk aktivitet eller argumentasjon. Medlemmene hverken representerer eller forplikter de organisasjonene der de har vært eller er aktive.

Fagforeninger, klubber og andre organisasjoner kan være støttemedlemmer. Støttemedlemskapet er ikke en form for kollektivt medlemskap. Det gir ikke rett til representasjon i Folkeaksjonen mot TISA sine organer på noe plan, eller innflytelse over Folkeaksjonen mot TISAs politikk og prioriteringer, men medfører at organisasjonen, klubben eller foreningen får tilsendt jevnlig informasjon fra Folkeaksjonen mot TISA sentralt.

§ 5. Oppbygging

a) Folkeaksjonen mot TISAs organer er:
 • Årsmøtet
 • Styret
 • Arbeidsutvalget
b) Sammensetning og kjønnsrepresentasjon:
Styret skal være tverrpolitisk sammensatt og hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Kjønnskvotering brukes for å sikre representasjon av det underrepresenterte kjønn.

§ 6. Årsmøte

Årsmøtet, som avholdes hvert år i febrar, er Folkeaksjonen mot TISAs høyeste myndighet. Ãrsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds skriftlig varsel til alle medlemmer og/eller ved kunngjøring i pressen med minst 6 ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Sakspapirer må være tilgjengelig for årsmøtedelegatene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet, med mindre antall medlemmer som ønsker å delta er over 100. Deltagere til Årsmøtet skal da møte fylkesvis etter modell fastsatt av Årsmøtet.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller arbeidsutvalget vedtar det. Nødvendige utgifter til reise og opphold forbundet med årsmøtet dekkes av den enkelte deltaker.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Alle valg skjer for en periode på 1 år.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Leder og nestleder velges for 2 år om gangen, slik at bare en av disse byttes ut på hvert årsmøte.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet skal:
 • 1. Behandle årsmelding og regnskap
 • 2. Behandle og vedta arbeidsplan og budsjett
 • 3. Behandle innkomne saker fra styret eller andre medlemmer
 • 4. Fastsette medlemskontingent dersom dette vedtas
 • 5. Velge et styre med 2 til 7 medlemmer
 • 7. Velge leder og nestleder til styret
 • 8. Velge arbeidsutvalg og leder av arbeidsutvalg.
 • 9. Velge valgkomite
 • 10. Velge revisor

§ 7. Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget kan diskutere alle saker som angår organisasjonens formål og drift og fatte vedtak i viktige saker som ikke kan utsettes til neste styremøte, herunder disponere midler i henhold til vedtak fattet av årsmøtet eller styret. Arbeidsutvalget kan foreta budsjettrevisjon. Arbeidsutvalget kan innstille i saker til årsmøtet. Arbeidsutvalget kan fatte vedtak når alle av Arbeidsutvalget medlemmer er tilstede. Arbeidsutvalget møtes etter behov.

§ 8. Styret

Folkeaksjonen mot TISA ledes av et styre på 2 til 7 medlemmer og velges for ett år om gangen av årsmøtet. Styret skal representere foreningen utad.  Styret skal bestå av minst en leder og en nestleder. I tillegg kan velges en sekretær, en økonomiansvarlig og inntil 3 styremedlemmer.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal lede organisasjonens virksomhet ut fra disse vedtekter.

Styret skal om mulig ha geografisk og politisk spredning. Styret kan fatte vedtak når et flertall i styret er til stede.

Styret foretar innstillinger til årsmøtet. Styret fastsetter instruks for arbeidsutvalget.  Styret forvalter organisasjonens midler til den sentrale virksomheten.

Styret kan opprette etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle problemområder og prosjekter som fremmer organisasjonens formål og utarbeide instruks for disse.

Styret skal føre nødvendig kontroll med Folkeaksjonen mot TISA sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Folkeaksjonen mot TISA tegnes av leder og nestleder i fellesskap.

§ 9. Avstemningsregler 

Vedtak på Årsmøtet fattes med alminnelig flertall (over 50 prosent) av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet holdes ny avstemning. Dersom denne avstemning gir samme resultat, skal lederen avgjøre ved dobbeltstemme. Ved valg til tillitsverv har ikke lederen dobbeltstemme. Ved annen gangs stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Skriftlig avstemning holdes dersom en av de stemmeberettigede krever det.

Ved valg til tillitsverv avgjøres valget etter to gangers stemmelikhet ved loddtrekning.

Ved vedtak i Styre og Arbeidsutvalg har lederen dobbeltstemme etter to gangers stemmelikhet.

§ 10. Kontingent 

Endringer i kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 11. Reaksjoner overfor medlemmer

Medlemmer i Folkeaksjonen mot TISA som opptrer i strid med vedtektene, kan av det sentrale styret ekskluderes som medlem eller fratas tillitsverv. Den som får en reaksjon etter denne paragraf, kan anke sin sak inn for styret som gjør endelig vedtak i saken. Det skal innhentes en innstilling til rådet fra leder av arbeidsutvalget, før saken avgjøres. Den som paragrafen anvendes overfor, har rett til å være til stede og uttale seg når saken behandles.

§ 12. Endring av vedtektene 

Vedtekter for Folkeaksjonen mot TISA kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall.

I henhold til vedtektens § 6. skal et endringsforslag skal være gjort kjent for medlemmene 1 uke før årsmøtet.

§ 13. Oppløsning

Ved eventuell oppløsning skal alle aktiva som Folkeaksjonen mot TISA rår over, gå til formålet til organisasjonen. I tråd med dette fatter årsmøtet vedtak om hvordan organisasjonens midler skal disponeres.